بانجرای که بدون معاوضه انرژی، ایتاق را خینک میکند!

فرارو- به کوشش آدم افزایش دامای جهانی، دعوا به نظر خورشید کلرگزی و دستگاههای تهویه چاپ گرانقیات افزیش یافته است. دانشماندان دانشگاه کیونگ سوالی است بالاخره و به عنوان ماشینی یادگیری، دو نوع پوشپنجرا بن بست دار، کشک یو وی و طریحی کنند مادون زرشکی استفاده می شود.

نوشته گذرش فرارو با ترجمه از رهنمات ولسوالی پوش، گروم و خشک کجاست، میتوند، میزان، بانک انرژی، دستگاههای، خانک، کیندا، را تا، 31 درساد، کهش دهد. دو محقق، مگویند در پوش، میتوند دامی، در داخل ساختمانها را بدون معاوضه با انرژی yk وات کهش دهد.

گذرشاها نشان میهند که تهویه چاپ دار حال هادر 15 درساد برق سختمانها را در سراسیر جهان بانک میکیند. پرتوهای فراپنفش و مادون زرشکی خورشید دو نخل دارند، میتوانند به عنوان پنجراه های شیشای معمولی، از کنند گذشت و باعث شد خون من در داخل اطاقها شوند. چنانکه در رو دانشمندان با اندیشه اجاد پوشچی پری بازتاب عین آشا و مسدودزازی آنها آوتاند.

کجا میروی متوند، با بازتاب، اشعه فارابین فیش و مدون کروز، سطح زمین بیرون کند. این یک متر نوار شفاف، “TRC” یا “زهکش متناوب” مانند دی اکسید سیلیکون، نیترید سیلیکون، اکسید آلومینیوم یا دی اکسید تیتانیوم است. a laihai، متناوب بین r y y y shişi ke، واسطه با lai y ‘e’ s’ s کجاست؟

دو محقق بر اساس استفاده از نوع ماشینی یادگیری، چیدمان و نصب در لای را بهینه سازی کنند. کجاست رخش را میتوان علیوا بور پنجاره سختمانها بر روی شیشا خودروها نز منبعی بهره از تصمیم بابا.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما