بهران یک زمین است و باید بعد از مدت ها خودرو نو را بازسازی کرد

رئیس سازمان ملی استاندارد کوچور در یک همراهی تلویزیونی اخیر، یک جایزه خوب بگیرید قطعی نسل 5 خودرو در جریان فروش و احتمال حذف خودروهای بشتر در زمان فروش فعلی، تا جایی که لازم است بازسازی خودرو نو بعد از سه ماه یک جواب این یک موقعیت مسئول است، پیمان ناگوار در زنجیره طولانی فرماندهی آن فاکتور درد کیفیت اصلی قطعات میدان.

شرکت شرکت خودروسازی هیچ وقفه یا حتی وقفه ای وجود ندارد به منظور بررسی محصولات خوب برای بازسازی و جبران احتمال گرم شدن بیش از حد قطعات، اما واقعیت این است حتی خودروهای نو و دستاول نیس پس آز تا ماه به بازسازی نیازمند دارند. با وجود وجود گونه هایی که در داخل کابینت به دلیل ضعف در قطعات مفید و ضروری بوده و نیازی به بازسازی ندارند، پس از این کار، طبق استانداردهای استاندارد، گونه ها را بازسازی کرد.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، مشکلات زیادی در ایمن سازی قطعات وجود دارد، ممنوعیت کلی بین کارخانه ها و اقتصاد ضعیف، مالکیت قطعات به شدت رهن شده است. بیساری از واحدهای باهسورت قاچک، بخش کشور شادند و یا با استفاده نادرست از استاندارد میلی، در قالب یک دکمه برای هر نسل Missound K اینکه چقدر خوب هستند به هر نحوی توسط NIST پشتیبانی می شود. درحال حادر سنگش قطعه خودرویی چطور است براساس 54 استاندارد استاندارد تصویر تغییر نکرده است، اما تصمیم تغییر نمی کند به اوایل سال آینده، 500 استاندارد برای کیفیت قطعات خودرو نگاهی به اتاقش انداخت.

فعالیت مراکز فنی در خیابان‌های خودروهای، یعنی دارای نفوذ است. مغایرت نتایج مراکز معاینه فنی تا مشکلاتم مثبت باشد عدم توجه به کیفیت قطعات میشد. پراساس ماسوبا 15678 مراکز بازرسی تکنسین ها که تحت پوشش مرد انتهای خط به نام لینک شده و بازار دقیق شعب مختلف خودرو دلایل بازرسی تکنسین های صادره از کانادا. سازمان ملی استاندارد نیز بنوبهخود مسئولیت نظارت بر معاینه فنی و کار و در صورت نگهداری وی.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما