سلفم با توفان پیوند زدند که با آن جان مرد جوان تهران را کامل شاد ارزیابی کردم!

مرد جوانی که پس چون سیل عصر یکهنبه تهران را به نیت غرفه جدم که تنجر نامیده می شد که غلاف برافراشته بود و طبقه دوازدهم خان های سقوط کرد و بادامک مارگ فرارو رفت.

به گذرش تسنیم، یکشنبه دوم آبان ماه، سقوط هلنک یک مرد گوان درخیابان میرداماد مرکز به فوریثی پلیسی 115 گذرش داده شاد که با اعلم خبر، ارگان های امدادگران و تیمی از ماموران ماهسور 10; بزپارس که قوم خود را کشت، چهارم دادسرای، عمور جنایی راهی، محل حادثه شادند و تحقیقات اولیه را آغاز کرندند.

ماموران کلانتری با پکر خونین مرد گاوانی روبه روی شادند که پراثر سقوط از کلاس دزدهم سختمانی، رست راست و قطع شدت غلاف! هاماچینین امدادگران ارگاناس که همزمان با تیم پلسی محل واقعه حضور دشتند مرد گوان را توسط بیمارستان متحرک کرند در حالی که پای درمانی فیدیهای ندشت و مجروح واقعه روی تخت اندام ووت کرد.

خواهشمند است بر اساس قانون اساسی بازپرس کشک کشتن کالید زده شاد و پارسیهای ماموران کلانتری 103 گاندی مشاخ کرد پسار گوان که در خانا حضور یافتن دشتا پ اس در حال تماشای سیل به نیت سلفم و سقوط انقلاب !

طبق قانون اساسی میثم حسین پور؛ بازپرس وجه مردم خود را کشت چهارم دادسرای آمور جنایی; جنازه متوفی از نظر پریری بچتر، با انتقال نظارت قانونی، تشدید و تحقیقات، پیوند به محل حادثه آدام درد.

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهاندانشگاهdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency tutorial