سوئیس، ایران ممنوعیت کردها را می داند

علیرغم پاسخی که توسط داربارا حمایت پهابادی، ایران، روسیه، دکتر جینگ، اوکراین، ادعا شده است، توسط داربارا حمایت پهابادی، ایران و ممنوعیت کردها ادعا شده است.

به گذرش فارس، هالی که فچارهای را علیه ایران، کشورهای غربی، بههانی های، مختلف آدما درد، اجرا کرد، همین الان وابسته به فدراسیون آروبا است، لینکی وجود دارد، ادعا شده است، ارسال شده پاپاپدی ایران توسط ایران، وجود دارد. روسیه، ایران

منابع رسانه های سوئیسی شامگاه، ساشا شنبه، خبر، داد، که دولت در کوشور، پیوند با حفاظت ایران و روسیه، جنگ اوکراین، ممنوعیت شرکت های هی و تأسیس مقام ایرانی، اقدامات کردی. .

انترنت گازارش ترنمای «سویس اینفو» غذای پیانیایی که دولت سوئیس پخش شده در کرد، شور «شرکت هاوایی شهید» کجاست؟کرد.

شرح حال سوئیسیها هست، مدعی است شواهدی وجود دارد که یک فباد روسی فرستاده، او را به اوکراین فرستاده اند، شرکت کجاست، و یک مقام ایرانی هست، فهرستی از سیاه، حرام، مسافران، وجود دارد. بازرگانی و دستگیری درایه ها تصمیم گروفتند است.

«سوئیس اینفو» کارگردان گذرش خود با تکذیب مکرر درباره مقامهی ایرانی، با ارسال قرقاول با زبان روسی دکتر جینگ اوکراین، مرجع کردی و نوشه AST مدعی شد: «مقدمات مگویند کی عین تحریم، نهی از نهی.»

رسنا سویسی اوزود کجاست: «سوئیس عضو اتحادیه اروپای آشیانه است، اما دار اصول با تحریمی 27 کاشور (عضو اتحادیه اروپا) پس از حمله روسیه به اوکراین، به عنوان کرد موافقت کرد.

پاهای Suis der Peeroi به عنوان تحریم اخیر جمهوری فدرال آروبا علی ایران به بهانه ارسال پاپاد با روسی دار شرایتی انجم شدت مقامهای جمهوری اسلامی برها به صراحت به پرچم کردستان و ایران فرستاده می شود کهپا هی کے

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما