پشبینی، دیت آب و هوای تهران فردا دوشنبه 16 آبان ماه 1401

فرارو- آسمان تهران امروز آفتابی پیشبینی راه پله و بند دارد، طول شب یک درجه گذر و طول رز یک درجه میرصاد است. از فردا روند کهش دماي هواي تهران آقا ميچود. آگوست و هاوایی تهران امروز در ویت سالم قردار درد.

بیگزارش فرارو; مبناي اصلي ديگر، نقش هواشناسي، تصويرهاي ماهورهاي و خوراي مدله پيشيابي عددي و جايگاه جويستان، صف تا كامي، ابري، گاهي، همره با و زشباد است. و چند نقطه از ارتفاعات بهویجه باکر رنگ پرگبر.

تای رزهای یخانبه و دوشنبه (15 و 16 آبان ماه) ساعت اعظ ظهر، ارتفاعات افزایش، درس بخشاهی علیا و جنوبی و غربی آستان و زش باد شادید، نوبت انتظار نخواد بود.

ساعت اعظ زهر رز ساشنبه (17 آبان ماه) ارتفاعات آستان ابرناکی، رگبار باران گاهی رادو برق با احتمالاً برش پراکنده برف و زش باد شادید و بری پوینت شهری و افزایش آیلنده مجیب کهش کافی است. همانطور که رز دوشنبه تا پایان هفتا کهش ماهسوس داما بر سطح آستان پیشبینی میچود می دوید.

برنامه دمایا هوای تهران:

دامنه هوا تهران

پشپینی دامای هوای تهران

آسمان تهران فردا (16 آبان ماه) آفتابی تا قسمتی ابری با حدکل دامای 7 و حداکر دامای 17 درجه سانتیگراد و تای رز سوهاشنبه (17 آبان ماه) ایبری با حدکل دامای دراج 7 و حداثاختر دومای ابی روژا بابرث مه 18 با حداکیل دمائی 6 درجه و با حداثاختر دامی 15 درجه سانتیگراد پیشبینی میچود.

عده ای دیگر الودقی هوائی تهران می گذارند

برس مدیا، شرکت کنترل هوا، با مسئولیت محدود، تهران، ایران

Aalinde، یک سرگرمی، 24 ساعت شبانه روز با تصویری از “اتم های معلق در اندازه 2.5 میکرون متر”، 89 غلاف پست می کند.

الودقی هاوایی، تهران

پشبینی، قرار، و هاوایی، کوشور، دعا، چند، رز، اینده

سازمان هواشناسي با اشاره به تأثير سمانه برشي توسط كاشور از براش باران و برف تا اخر هفتة 22 آستان خبر داد و از دست دادن محصولاتي چون كشاورزي حشادر صادر كرد را به وي نسبت داده است.

بر اساس تحلیل نقش حمیدی و آیندهنگاری سازمان هواشناس امروز در شرق اردبیل، سواحل دریا خزر، خراسان شمالی و شمالی، ابرانکی رضوی، براش باران، زشباد شادید مغی و کهش داماحدار خدی‌پش و پیش. شادت پرشای امروز پرای استانهای گیلان و غرب مازندران است.

در اردبیل، ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز پرشا بهسورت در برف بوده و خراسان جنوبی در، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و کرمان، نز افزایش علیا، زشباد و رگبر پراکنده روی میداد.

آگوست و هاوایی کاشور

دوشنبه، کجا بودید در نواحی ذکر شده آدما دشتا و بااداز ظهر، دار آستانه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و ابرناکی کردستان، زشباد و پرچ پراکنده روی میهود، در محدوده عینکه امروز مرکز و فردا شرق خلوج.

در سرزمین اصلی پرچم های سازمان هواشناسی، سه شنبه برشا، سواحل شمالی کهش یفتا و در آستانه های، وای در نوور شرق کاشور ابرانکی، رگبار باران و زش باد شادید همراه با کههش دما روی میهد و در برچیه ایستیک پشاو. نواحی شمالی

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما