کری سینگین بازیکین، پرسپولیس سابق در نمای استقلال; وای من از آونگ خونینش متنفرم!

با شث رضایی پشکوت و کاپیتان سابق پرسپولیس در خاص این روزهایی این تیم، صدراشینی و قراردادهای مرتبط با تیم ملی گفت و گوی انگام دادیم که دار آدما میخوانید.

تخت جمشید امسال چند تغییر داش داش متفاوت و نظر انکه نفرت جدید با همین نام شونده نیاز زمان دشت و دیدیم که دار دو بازی آخر کجا گذاشتی حد زیدی بهتیر از قبل. او سوژه شد؟شخصیت های جدیدی چون لوکادیا، که دیرتر، شدند با گدشت زمان، همانگتر میکوند و از تیم امسال خیلی عمیدورم، و فکر مکنم یکایی از باهترین پرسپولیسهای، چند سال آخر را امسال خواهان، اضافه کرد.

کجا میخوای توجه کنی چارا تا جایی که ترازوی تغییرات در تیم پیدا شاد که پریش کجا هما زمان گدشه شد، گیف: دست که بازیکن فصل گدهته پاپلیس هام بازیکناند یا د ای د ای د خوب زمان گروه کنار نتیجه است. نمه‌دهند و کار اقلان در اینگا کجا هستند تغییرات یافتن شد و خدام باشناختی که یاه گل محمدی دارم مدنستم دیرک سری قد پیاد پیسته‌ها. این استراتژی تیم است، جهت انتقال و جابجایی های مناسب، باد و خریضایی خوبی، با ضعف های تیم انجم هدایت می شوند، شدت آن و جهت قوز او رگه ای از بهتری است که بود. منسوب به سال قبل از داریم.

پشکوسوت تخت جمشید منبع و خط دفاع و خط دفاع کجا هستند توضیح بابا: یک فصل قبل از پیچ ناحیه مخصوصاً یک قسمت از چریش یک باب یک گنبد نمایی از شکنندجی در که ولسوالی بودیم و گیلهای، بادی، درایوت کردیم است. بازهم میگویم نفرت قبیله بازیکانان خوب و با کیویتی و بودند و ولی ساختار دفاعی تیم اشکالاتی دشت که با آن نفرت تشکیل می دهند و شاده هارکدام چون دریک است دیگیر بازیکانان و گروهی از افراد مناسب بودک را انتخاب خواهم کرد. امسال در کنارت تغییر نفرت تغییر ساختر خط دفاعی را بچرخان هیستم را ببینند عمار کجا هستند و اعداد خوبی که به اثبات رسایده تا انجای کار در خاطرهمین موضوع است.

خط مبارزات رازایی در ماوارید و درخشش لوکادیا خفه می شوند: خط کارزار پرسپولیس نیاز است با تقویت دشت و جدایی قبل از کا مگانلو ریفت و آل کثیر شوکه شد با کمپود بازیکن دیرین آفت روبه روی بودی قبادین و بودیگان مردم دادده هستند. -یک مهاجم پا تاپ چارچوب شناس آسست هومان گامشاده پرسپولیس محسب میشد و فکر میکنم باهترین خرد خارجی آخرین چند فوتبال ایران آست آگر ویژه توافق، و مسائلی از قبیل حد اشد شاد مشد.

سرچشمه شانس بالایی پرسپولیس بری قهرمانی کجاست باب خاطرانشان کرد: پرسپولیس همیشه دادستان قهرمانی است و رابرها گفته کجا. یک فصل قبل از آنها که تیم که تمام مشکلاتی که با نادرم قهرمانی بر سر غلاف پرسپولیس درست شده است و راهنماهای من هستند که نمیخواهم بازگو که توافق رخ نداد کجاست. حالت فعلی هست، همه شرایط قهرمانی و وجود دارد. به عنوان کادر خوب و با تجربه تا بازیکنان با کت و به عنوان کرد هنری تیم خوب در مسابقات و به عنوان زیارت هومین کشاورز گلو بروند با اختلاف امتیاز با بالا قهرمان میچوند.

پشکسوت تخت جمشید که مصدر مسدومت دیابته است منصرف شده اند: همانا بی انصاف است و منتظر من بی صبران شوهر لوکادیا و دیابات را بینیم و او شوهر وحشتانکی است. ، که خط تشکیل کمپین Maidend را اداره کرد. شنیدیم مسدومیچ زیاد گدی نست و 6-5 هفتا دگر برمیگرد و عمیدوارم آماده بود و عرضه شده توسط بازیها برساد. خدارا شکر دربی پس از مرگ جام جهانی که به امانت است.

رضایی در پایان با اشاره به تغییرات روی نمکت تم ملی و بازگشت کیریش القاب کردها: اول باید بیگیم رافتاری کا پا اسکوچیچ کردیم اوگ بی انصافی بود اما چه مسائلی از عد دریم. هومان رافتاری که با ایویچ و ورا در دورا های قیبی انجم شاد راا با اسکوچی آنجم دادیم. در واقع نتایج مطالعه انجام شد و نتایج مطالعه انجام شد. سرچشمه کیروش باید باگویم خاطره خوشی آز یا ناداریم و یادمان استکه برای جابازی با برانکو و پرسپولیسه تیم ملی ز هیت دارد و حاصل آن ضربه سنگین مخصوصا در بازی با چاپین است. در حر جاهت به نظر تیم ملی آرزوی موففیت دارم.

شاخص کیروش بری تیم ملی هم گفت کجاست: شاخص گی بازیکنانی که پرسپولیس خالی است کجاست. در مورد سعید صادقی ضربه روحی خورد و با اسماعیلی ملاقات کرد و فرار کرد و کنند را که کرد بود بالاتر از حد معمول خطاب کردند.

پشکسوت پرسپولیس در لینک باینکه تیم ملی جام جهانی میتواند موفق چود یا نه داد توضیح: من همین الان شما را می بینم مثل کیروش آمد و دارآیین بیت تغییر لحن این دوره از امور بالای قبیله ای است تغییرات در جهت ناردار کجاست. ? هارچند کدار 8 در حضور کیروش در ایران یا را دیدیم و نه در جام جهانی موفت انچانی با دوست اورد و نو دور دو جام ملها که در ایران بود بیستمین کاری انگام باد داد. بزام ارضوی موفق به نظر تیم ملی دارم.

ایلنا

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما