کیهان: موافقت بدون دلالت و بیهودگی نهی آن به معنای تکرار ضرر محض است.

فرارو- دار هلکه، اماش، ایران.

کیهان در گازرشی به تفصیل در دفاع از کار کردها، زمان یاد کنده، دار دولت ابراهیم رئیسی، نوشتم: «مقامات دیپلماتیک به عنوان یک شور پاستی، هوشیار بشند، تحت تأثیر فشار غرب، با اجماع – بدون شمول، عدم تایید و بدون رضایت.” ندهند و همچانان با توجه به شرایط اولیه و منفعت اقتصادی ایران در نتیجه تایید برنامه دشت بشند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رز دوشنبه با بیان انکه تا 12 اممش دیگران جمع کنید بندی خود را با عکس نوشته همهنگکندا جمهوری فدرال آروبا نظریات او Medheem گفتا باد آگار امریشنا، روزناد ضح. این پلان ب (تحره ججزین) با همراهی میکنند، چه پلان ب خودمان را دارم.

ساعت من مبدأ آغاز است به تو پیغام دادم و از ایران پیغام دادم از جوزف برله همنگ کننده نت های این مملکت از کردها حمایتی نیست. یا همچانین که کردی را در انتظار یک ta de rozainde با یک فاز مخالف پاک پاک در مقابل ra Drift Kanem نشان می دهد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم