۵

فرارو- حل مشکلات و هش روش چیست با اثبات رشیده او از نظر تقویت حوش افراد . دارین مطلب 5 معمی گالیب برای شما آماده کوردا ام. پیگیری کنید از مسائل را بدون ناجا کاردان روشن است که راه حل کنید است. پاپا کا ماها در پایان تقاضای نوشته شده است.

نابینایی او

دایی اولم:
مدرسه مدرسه می‌پینگ‌پنفر به‌عنوان دانش‌آموزان را اندازگیری کرد و یادشت کردند. پس از مقایسه وی با دانش آموزان، اطلاعات زیر به دست آمداست:
– ماهران، آز سعید بلندتر و آز بهرام کوته‌تر آس.
– دانیل، آز بهروز بلندتر و آز مهران کوتاهتر است.
کجا می روی، بلندترین دانمارکی کیست؟

Mamay Doom:
زمان من باران میبرد قره در اتاق یا در زیر زمین است. هینگامی که گربه در عطاق آست، خیلی در لنحی خود و نیر در آخچال آست. آغار بنیر روی میز بشد غربه زیر زمین و مش عطاق ق. آکنون باران است و بنیر روی میز است. این چیست و چگونه کار میکند؟

ماامی سوم:
دو نگهبان به دو جهت های مختلف نگاه میکردند، یی خواستش به غرب از باد که سی از آن جا نمیکرد، و دومی به شرق نگاه میکرد. یککی از نگهبانان از فرمان پرسید: در مورد لخند میزنی سوالی دارید؟ فهمید ک یا میخنده؟

معمی چهارم:
دُر که کارگاه پینگ ماشین خیاتی و در که میتونند دیر هار پینگ یک دقیقه پینگ لباس دوزند. موافقت شد ماشین را متوقف کرد، خیاطی، دشت باشم، چند، یک دقیقه نیاز، به اندازه 100 لباس، دختا شد؟

معمى نجم:
دو مرد در حال شطرنج بازی هستند، هار کدم آس آنها 5 بار بازی میکند، اما هار کدم سه بر برندا میکند. CHATUR CHIZE چینی ممکن است؟

5 معمی هوش بری تقویت مقاز شما!

پسخ مامهاج
اول پاسخ معمی:
بهرام

Pasakh Mamay Doom:
کارگردانی آن را معمای زمانی که باران میبرد قرابه، آشیانه دار ایتاق یا در زرزمین برعهده داشت، در حالی که آشیانه چون پانیر در یچکال، همان آشیانه دار ایتاق و در زردمین میباشد است. میدانیم که پنیر روی میز بوده و غربه در زیر زمین. معنی کلمه کجاست؟

پ
آنها روبروی، ایستاده و راحت میتوانند، تصویر همدگر را ببینند.

پ
5 دقیقه نکته اینجاست که ماشین کجاست ماشین کجاست 5 دقیقه لباس می دوزد شماره ماشین برای سرما عدد لباس برای این شدت برای 5 دقیقه است.

پاپش مامه پاپنگ::
این دو مرد با یکدگر بازی نمیکند و هر کدم حریف درجه درند.

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial