فدراسیون آتش نشانان BC (BCWF) آن را صحنه بی کفایتی، خرابکاری و بی توجهی آشکار به مقررات در یک منطقه حفاظت شده دولتی خواند. به گفته این سازمان، کار غیرمجاز توسط وزارت جنگلداری و چرای نامناسب گاو باعث آسیب زیست محیطی در منطقه حفاظت شده مرتع اوکاناگان جنوبی و دریاچه سفید شده است. در سال 2020، جسی زمن، مدیر اجرایی این سازمان، با این آسیب مواجه شد و در مورد آن گزارش داد. زمان در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: «ما

تماس با ما